Sopning av grus

Torsdag 31 mars kommer sopning genomföras på gatan och gårdarna.

Har du parkeringsplats är det bra ifall du kan sopa ut gruset på gatan innan dess. Piassavakvast ska finnas i respektive port.

Pågående och planerade markarbeten

Föreningen har på kommunens anmodan tagit bort en del av vresrosorna närmast gångvägen vid vattnet. Buskarna kommer ersättas av gräsmatta. Föreningen har ett skötselavtal med kommunen om marken i fråga.

Vresrosrona bredvid trapporna har också tagits bort och kommer ersättas av gräsmatta.

Buskarna i släntena ned mot vattnet har också beskurits inom ramen för normal skötsel.

De döda och halvdöda buskarna invid förrådshusen har tagits bort då det är för mörkt och torrt för dem där. Dessa kommer ersättas av en vacker stensättning bestående av grus och några större stenar.

Sandlådan kommer behöva få sanden utbytt. Styrelsen undersöker också möjligheten att byta ut hela sandlådan mot en sandlåda av typen med stängningsbart lock för att förhindra att djur i området förorenar sanden.

Delar av grusgångarna som löper ned mot trappen till vattnet kommer smalnas av något och ersättas av gräs.

 

Har du frågor eller synpunkter på arbetena är du välkommen att kontakta styrelsen!

Information om ordinarie föreningsstämma

Information till medlemmar

Ordinarie föreningsstämma hålls
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 19.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Styrelsen påminner om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 maj 2015 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas

Information har även anslagits på anslagstavlan i porten

Sopning av grus

Tisdag den 17e mars och onsdagen den 18e mars kommer sopning genomföras på gatan, gårdarna och garaget.

Garaget sopas den 18e mars. Har du parkeringsplats eller garageplats är det bra ifall du kan sopa ut gruset på gatan innan dess. Piasavakvast ska finnas i porten.

Ingen fukt i väggarna

fukt2

Då det förekommer svarta fläckar på våra fasader har styrelsen låtit dels en konsult besiktiga fasaderna okulärt och dels så har styrelsen kontrollerat fukthalten inuti en av väggarna på Kristoffer Huldts väg 12.

Konsultens bedömning är att de svarta fläckarna med stor sannolikhet beror på smuts och påväxt utifrån.

Den inspektion av väggen som gjordes tycks bekräfta detta då inga spår av mögel eller fukt påträffades i väggen,

Styrelsen fortsätter bevaka de svarta fläckarna och kommer fortsätta mäta om det finns fukt i väggarna.

fukt1

 

 

 

 

 

 

 

Du kan läsa mer om inspektion av vägg här: Inspektion av vägg KH 12-3