Styrelsemöten 2011

Styrelsemöten under 2011

Styrelsemöten sker kontinuerligt under året.

För att frågor till styrelsemötet ska kunna behandlas måste dessa lämnas skriftligt i styrelsens brevlåda senast en vecka innan mötet.

Utöver ordinarie mötesformalia (öppnande, fastställande av dagordning mm ) tas följande frågor upp:

Byggnadsfrågor – frågor som rör föreningens fastigheter

Ekonomi – allt som har med föreningens ekonomi att göra

Förvaltning – frågor som rör skötsel av mark och byggnader som tillhör fastigheten

Styrelsen har för avsikt att ge viss information från styrelsemötena. Informationen kommer att sättas upp på anslagstavlan i trapphuset, publiceras på föreningens hemsida www.brfmasen.se , läggas i brevlådor hos de som inte har angett mejladress och mejlas till alla som uppgett en adress.