Information om ordinarie föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma hålls
onsdagen den 17 maj 2017 kl. 18.00
i Folkets hus, Kallhälls Centrum

Separat kallelse delges medlemmarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 31 mars 2017 för att de ska kunna beredas i tid för stämman.

I varje fastighet finns en brevlåda till styrelsen, alternativt kan styrelsens e-post användas.

Vi behöver ändra i våra stadgar vilket föranleder även en extrastämma i år. Anledningen till att ändringar behöver göras i våra stadgar är att det har gjorts ändringar i Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). De nya bestämmelserna gäller från 1 juli 2016. En separat kallelse till extrastämman kommer även den senare.

Notera: Informationen i detta webbside-inlägg har även anslagits i pappersform på anslagstavlan i porten sedan 10/3 2017.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll 28-29 januari

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, kommer genomföras i föreningens fastigheter 28-29 januari 2015.

Fastighetsförvaltaren WIAB kommer utföra arbetet. Arbetet kommer kräva tillgång till lägenheten för att mäta och ställa in ventilation. Mer detaljerad information kommer också anslås i portarna inom kort.

OVK ska göras regelbundet, i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Detta sker enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd i Boverkets författningssamling. Du kan läsa mer om OVK på Boverkets hemsida.

Avloppsspolningen och filterbytet genomfört

Avloppsspolningen och filterbytet har nu genomförts i samtliga lägenheter.

Inga problem med toalettstammarna eller badrumsstammar påträffades.

Köksstammarna fanns det en del fett i. Arbetet som utförts kommer med 3 års garanti.

Drabbas du nu mot förmodan av stopp i avloppen måste du kontakta styrelsen så att detta kan åtgärdas inom den garantin!

Kontaktinformation finns på anslagstavlorna i portarna alternativt kan du maila styrelsen på:

styrelsen[snabel-a]brfmasen.se

 

 

 

Har du inte möjlighet att vara hemma vid avloppsspolningen?

Har du inte möjlighet att vara hemma vid avloppsspolningen?

Då kan du ställa in övre låset på serviceläge, dvs. lås som vanligt men drag ut nyckeln i läget ”kl. 11” (se bild nedan).

Observera att du då inte får låsa det undre låset!

Ifall du inte har möjlighet till detta, och inte kan vara hemma så var vänlig kontakta styrelsen!

Mer information kring avloppsspolningen kommer delas ut i medlemmarnas brevlådor inom kort!

serviceläge

Högtrycksspolning av avlopp

Styrelsen har gett Rena Avlopp AB i uppdrag att utföra högtrycksspolning av avlopp från kök och badrum samt ev. extra WC.

Information kring behovet av avloppsspolning har delgetts medlemmarna vid årsstämman. Se det utdelade årtstämmoprotokollet för mer information, eller kontakta styrelsen ifall du har några frågor king detta.

Observera att arbetet kräver tillgång till samtliga lägenheter.

Det är mycket viktigt att tillgång till samtliga lägenheter ges under den dagen arbetet utförs eftersom detta krävs för att arbetet ska kunna genomföras. Den som underlåter att ge tillgång till lägenheten kan komma att bli ersättningsskyldig för eventuella merkostander för föreningen.

Arbetet kommer genomföras mellan 07:45 – 15:00 på följande datum:

  • Kristoffer Huldts väg 10 – Måndag 2/9
  • Kristoffer Huldts väg 12 – Tisdag 3/9
  • Kristoffer Huldts väg 14 – Onsdag 4/9

Har du ingen möjlighet att vara hemma på utsatt datum och tid?
-Kontakta då styrelsen så snart som möjligt för mer information!

Se kontaktinformation på informationstavlan i porten eller använd styrelsens mail: styrelsen@brfmasen.se

Det du behöver förbereda inför arbetet är följande:

  • Töm skåpet under diskbänken
  • Se till att vattenlås under tvättställ är tillgängliga
  • Se till att alla golvbrunnar är tillgängliga
  • Lägg gärna fram några gamla tidningar i respektive rum
  • Tag undan eventuella mattor fram till, och inne i köket, badrum och extra WC.
  • Var rädd om dina husdjur! Se till att de t.ex. inte kan smita ut då Rena Avlopp ej tar ansvar för husdjur.

Ansvarig på Rena Avlopp är:
Jan Strömberg
tel: 08-7600350 http://www.renaavlopp.se/

Besiktning av lägenheter

I enlighet med föreningens underhållsplan kommer samtliga lägenheter att besiktigas under v 17.

Besiktningen syftar till att kontrollera att inga otillåtna ingrepp skett i vatten-, avlopps-, värme-, och ventilationssystem. Fasadkontroller kommer också utföras vid samma tidpunkt.

Åtgärden beräknas ta ca 10-15 minuter / lägenhet och utförs av representanter av styrelsen.

On ni ej har möjlighet att närvara ber vi er att kontakta styrelsen via styrelsen@brfmasen.se för att boka en annan tid.

Vill ni boka in en speciell tid och datum så kontakta styrelserepresentanterna som står på anslaget i portarna.

Våra gästparkeringar

Våra gästparkeringar finns tillgängliga för gäster till medlemmarna.
Maximal parkeringstid är 24 timmar och ett parkeringstillstånd krävs.
Parkeringstillståndet skall ligga väl synligt i framrutan.
Parkeringsplatserna har nummer X5 & X6
De ligger vid kortändan av tegelhuset på Anton Johanssons väg mot marinan till.
Mer information finns i infomationsbladet som skickades ut 2012-11-08.