Pågående och planerade markarbeten

Föreningen har på kommunens anmodan tagit bort en del av vresrosorna närmast gångvägen vid vattnet. Buskarna kommer ersättas av gräsmatta. Föreningen har ett skötselavtal med kommunen om marken i fråga.

Vresrosrona bredvid trapporna har också tagits bort och kommer ersättas av gräsmatta.

Buskarna i släntena ned mot vattnet har också beskurits inom ramen för normal skötsel.

De döda och halvdöda buskarna invid förrådshusen har tagits bort då det är för mörkt och torrt för dem där. Dessa kommer ersättas av en vacker stensättning bestående av grus och några större stenar.

Sandlådan kommer behöva få sanden utbytt. Styrelsen undersöker också möjligheten att byta ut hela sandlådan mot en sandlåda av typen med stängningsbart lock för att förhindra att djur i området förorenar sanden.

Delar av grusgångarna som löper ned mot trappen till vattnet kommer smalnas av något och ersättas av gräs.

 

Har du frågor eller synpunkter på arbetena är du välkommen att kontakta styrelsen!